Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Minister Schouten wil schuldhulpverlening sneller en beter toegankelijk maken

Schuldhulpverlening duurt te lang en te weinig mensen melden zich voor hulp bij de gemeente als ze met problematische schulden kampen. Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) gaat daarom de duur van schuldhulpverleningstrajecten bij gemeenten verkorten tot anderhalf jaar en de drempel naar de gemeentelijke hulp verlagen. Op die manier wil de minister bereiken dat meer mensen hulp krijgen en dat zij sneller van hun schulden af zijn.   

Landelijke regie op om- en afbouw gesloten jeugdhulp, aantal plaatsingen bijna gehalveerd

Met het uitvoeringsplan voor de om- en afbouw van de gesloten jeugdhulp zet staatssecretaris Van Ooijen (VWS) in op landelijke regie voor kwetsbare jongeren die bescherming en veiligheid nodig hebben. In 2025 moet de gesloten jeugdhulp volledig kleinschalig werken en de beweging maken naar nul gesloten plaatsingen in 2030. Die beweging is al fors ingezet, dankzij de inzet van bevlogen professionals. Sinds 2017 is het aantal gesloten plaatsingen op jaarbasis al bijna gehalveerd. Ook is het aantal plaatsen in gesloten instellingen de afgelopen jaren fors afgenomen en zijn nieuwe kleinschalige plaatsen gecreëerd.

Tekort aan personeel vraagt blijvende inzet

De krapte op de arbeidsmarkt neemt op de korte termijn naar verwachting iets af door verminderde economische groei. Tegelijkertijd blijven veel vacatures onvervuld en is de verwachting dat de krapte op de langere termijn in een aantal sectoren een structureel probleem zal blijven. Er zullen met name tekorten zijn in de zorg, het onderwijs, de techniek, ICT en beroepen die nodig zijn voor de klimaattransitie. Dit vraagt blijvende inzet van het kabinet, werkgevers en werknemers.

Aanpak personeelstekort in techniek en ICT

Het tekort aan personeel in techniek en ICT kan de energietransitie, digitalisering en verduurzaming remmen en de concurrentiepositie van Nederland verslechteren. Werkgevers in deze sectoren zijn in actie gekomen om de tekorten aan te pakken. Aanvullend daarop neemt het kabinet maatregelen voor meer technisch en ICT-geschoold personeel. De instroom in het bètatechnisch onderwijs moet omhoog, de aansluiting tussen het bètatechnisch onderwijs en de arbeidsmarkt moet beter en werkgevers en overheid willen technisch personeel in de techniek en ICT behouden.

Benoeming vicepresident Hoge Raad

Mr. M.J. Borgers (1973) wordt per 1 september 2023 benoemd tot vicepresident van de strafkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van minister Weerwind voor Rechtsbescherming.

Benoeming burgemeester Barneveld

J. (Jacco) van der Tak MSc BEc wordt de nieuwe burgemeester van de gemeente Barneveld. De ministerraad heeft op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 9 februari 2023.

Benoeming overige leden Staatscommissie rechtsstaat

De ministerraad heeft met instemming kennis genomen van het besluit van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om over te gaan tot enkele benoemingen van leden van de Staatscommissie rechtsstaat. Het betreffen de leden Eva González Pérez, Corissa Abdoeljamil, Kutsal Yesilkagit, Ernst Numann, Kees Vendrik, Fatma Çapkurt, Diantha Vliet en Marc Hertogh.

Benoeming programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering bij SZW

Drs. Ir. C.C.P (Christa) Klijn wordt programma-directeur-generaal Werk aan Uitvoering (WaU) bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 15 april 2023.

Meer ambitie nodig om economie circulair te maken

De komende jaren treft het kabinet tal van maatregelen om zuiniger en innovatiever om te gaan met grondstoffen en producten. Kleding moet veel vaker worden hergebruikt of gerecycled. Ook de bouw moet meer gaan hergebruiken. En elektronische apparaten moeten langer kunnen meegaan. Alleen met meer ambitie, heldere regels en circulair ondernemerschap blijft het doel om in 2050 een economie nagenoeg zonder afval te hebben haalbaar. Daarnaast is ook een omslag in het denken nodig. Dat stelt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij stuurt het Nationaal Programma Circulaire Economie mede namens de ministers van EZK, LNV en de ministers voor BHOS, KenE en VRO naar de Tweede Kamer.

Versnelling in de hersteloperatie

Met de inzet van een aantal gerichte verbetermaatregelen lijkt het haalbaar om een versnelling te realiseren in de hersteloperatie. Door deze maatregelen is de prognose nu dat 90% van de integrale beoordelingen in het eerste kwartaal van 2025 afgerond kan zijn.  Voor de laatste 10% is naar verwachting nog een half jaar extra nodig. De prognose gaat uit van een aantal belangrijke randvoorwaarden en aannames. Dat schrijft staatssecretaris De Vries (Toeslagen en Douane) in de voortgangsrapportage die naar de Kamer is gestuurd.

Alle rechten voorbehouden © , Encasso B.V.
Beheer en onderhoud: LinQxx