Skip to main content
Het is vandaag
Dien nu uw eerste vordering in! Klik hier!

Overeenkomst van opdracht

versie 2018-1

1. Begrippen

1. In deze overeenkomst van opdracht wordt begrepen onder:

a. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde Encasso of de Opdrachtgever.

b. Gebruiker: degene die gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen (onder Gebruiker mede – maar niet uitsluitend – begrepen de Opdrachtgever).

c. Encasso: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Encasso B.V., statutair gevestigd te Roermond en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71306153.

d. Onoorbaar gedrag: gedrag in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, de Overeenkomst (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – gedrag in strijd met de gebruiksregels of wanbetaling) en anderszins onbetamelijk gedrag.

e. Opdrachtgever: de (weder)partij die een Overeenkomst met Encasso sluit.

f. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht, zijnde het geheel van afspraken tussen Encasso en de Opdrachtgever tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.

g. Toepassingen: alle mogelijke door Encasso ter beschikking te stellen/gestelde online en offline (hard-copy) informatiebronnen, toepassingen, diensten en/of producten onder meer bestaande uit (maar niet beperkt tot) het online facturatie- en incassosysteem van Encasso.

2. Algemene bepalingen

1. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het verlenen van diensten op het gebied van het incasseren van vorderingen en overige diensten en producten ter zake incasso, waaronder debiteurenbeheer en creditmanagement; dit alles in de ruimste zin van het woord.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze Overeenkomst afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Encasso deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.

3. Encasso behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Overeenkomst, met name indien voortschrijdend inzicht met betrekking tot de door Encasso gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of nieuwe wet en regelgeving hiertoe aanleiding geeft.

3. Incasso opdrachten

1. Een opdracht tot incasso komt tot stand door digitale acceptatie door Encasso. Encasso kan nimmer tot acceptatie van incasso- en/of andere werkzaamheden verplicht worden en is steeds gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren en/of te beëindigen.

2. De ter incasso opgedragen vorderingen zijn openstaand en opeisbaar.

3. Indien de opdrachtgever Encasso opdracht geeft een vordering te incasseren, machtigt de opdrachtgever Encasso in zijn/haar naam alle benodigde incasso- en gerechtelijke handelingen te verrichten die naar het oordeel van Encasso noodzakelijk en/of nuttig zijn.

Deze machtiging houdt onder meer in:

a. het zowel schriftelijk als telefonisch benaderen van debiteur;

b. het aan debiteur in rekening brengen van rente en kosten;

c. het ontvangen van gelden;

d. het treffen van een, gelet op de omstandigheden van het geval, redelijke betalingsregeling;

e. het (doen) starten van procedure voor een rechtelijke instantie;

f. het aanvragen van een faillissement.

4. Incasso van Encasso is gericht op het buitengerechtelijk of – indien nodig – gerechtelijk incasseren van i) de hoofdsom of enig deel daarvan ii) de bedongen of wettelijke buitengerechtelijke incassokosten iii) de bedongen of wettelijke rente, alsmede de rente over de proceskosten en de buitengerechtelijke kosten.

5. Encasso is steeds gerechtigd de incasso buitengerechtelijk of gerechtelijk voort te zetten, indien er slechts sprake is geweest van gedeeltelijke betaling van een of meer van de hiervoor sub 4 genoemde posten.

6. Encasso is gerechtigd een schikking met de debiteur aan te gaan. Opdrachtgever is in relatie tot de debiteur gebonden aan een aldus tot stand gekomen schikking. Betalingen op basis van deze schikking gelden als bevrijdende betalingen.

7. Stuiting van de verjaring van vorderingen vindt alleen plaats, indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Encasso met de Opdrachtgever is overeengekomen.

8. Encasso is vrij om voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden, waaronder een gerechtsdeurwaarder, een notaris of informatieleverancier, in te schakelen voor onder andere het verrichten van ambtshandelingen, het ten uitvoer leggen van executoriale titels en/of het leveren van informatie. Bij reële executie berust de regie voor wat betreft de organisatie van die executie bij Encasso. Dit betekent dat Encasso bepaalt welke derden haar assisteren bij de werkzaamheden.

9. In geval van ontruiming kiest Encasso de persoon van de verhuizer en de slotenmaker. De Opdrachtgever machtigt Encasso hierbij om, namens Opdrachtgever, een overeenkomst aan te gaan met de door Encasso geselecteerde verhuizers, slotenmakers en/of eventuele andere derden, wier assistentie bij de ontruiming naar het oordeel van Encasso gewenst is. Hieronder kan tevens begrepen zijn de namens Opdrachtgever gegeven opdracht tot opslag en vernietiging van roerende zaken. Opdrachtgever heeft daardoor een rechtstreekse overeenkomst met voornoemde derden, uit hoofde waarvan hij door hen gefactureerd zal worden. De in rekening gebrachte kosten zal Opdrachtgever op eerste verzoek voldoen.

10. Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor nakoming van de verplichtingen tegenover Encasso.

4. Verplichtingen opdrachtgever

1. De Opdrachtgever zal bij aanvang van de opdracht alle ter incasso noodzakelijke bescheiden, waaronder (maar niet beperkt tot) de overeenkomst tussen de opdrachtgever en de debiteur (incl. de eventueel daarbij behorende algemene voorwaarden), facturen, aanmaningen en overige correspondentie, aan Encasso overdragen. Indien en voor zover de Opdrachtgever na tijdstip van het verstrekken van de opdracht alsnog stukken zijdens debiteur ontvangt, zal hij/zij deze onverwijld aan Encasso ter hand stellen respectievelijk doen toekomen.

2. De Opdrachtgever zal na het verstrekken van de incasso-opdracht aan Encasso met betrekking tot de overgedragen vordering geen incassoactiviteiten meer ondernemen of correspondentie met de debiteur onderhouden. Opdrachtnemer verleent aan de uitvoering van de opdracht alle noodzakelijke medewerking.

3. De Opdrachtgever dient Encasso onverwijld in kennis te stellen als hij in een lopende incassozaak betaling ontvangt, een creditnota verzendt of goederen retour ontvangt, dan wel van iedere andere omstandigheid die een verandering van het te incasseren bedrag teweegbrengt.

4. Indien de Opdrachtgever een aantal vorderingen ter incasso wenst over te dragen, zal hij/zij zich op verzoek van Encasso inspannen deze aan te leveren volgens de instructies en richtlijnen die verstrekt zijn door Encasso.

5. De Opdrachtgever is verplicht alle in het kader van een incasso-opdracht door Encasso aan hem/haar verstrekte informatie geheim te houden en niet aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen.

5. Uitvoering van de Overeenkomst – algemeen

1. Encasso zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten en Toepassingen met zorg uit te voeren en aan te bieden. De diensten en Toepassingen worden uitsluitend uitgevoerd en aangeboden op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruik van de Toepassingen biedt geen garantie dat de vordering door schuldenaar geheel of deels wordt betaald.

2. Indien een prestatie gebrekkig is en tijdig is gereclameerd, dan zal Encasso de gebrekkige prestatie binnen redelijke termijn opnieuw en zonder gebreken uitvoeren dan wel herstellen. Encasso is ook gerechtigd vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever te voldoen tot een maximum van het factuurbedrag van de betreffende prestatie voor de tijd van een maand.

3. Encasso behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit overeenkomsten op te schorten, indien de Opdrachtgever niet al zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Encasso nakomt. Onder opschorting door Encasso wordt mede verstaan het blokkeren van de toegang voor de Opdrachtgever en de Gebruikers tot de Toepassingen.

4. Indien de Opdrachtgever failliet wordt verklaard, is Encasso gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

6. Toegang en gebruiksregels

1. De Gebruiker verkrijgt toegang tot de Toepassingen door het gebruiken van toegang gegevens die Encasso voor de Gebruiker heeft geregistreerd. Het is de Opdrachtgever en de Gebruiker verboden de toegang gegevens aan Derden te verstrekken voor wie deze niet zijn bestemd.

2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de toegangsgegevens voor de Toepassingen. Alle handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de toegangsgegevens, herleidbaar zijn tot de Opdrachtgever, ongeacht of deze zijn verricht door de Opdrachtgever, bij de Opdrachtgever werkzame of aan haar gelieerde personen of Derden, worden toegerekend aan de Opdrachtgever.

3. Door gebruik te maken van de Toepassingen van Encasso, geeft de Opdrachtgever Encasso toestemming om in naam van de Opdrachtgever handelingen te verrichten om de vordering te incasseren bij de schuldenaar. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het invoeren van de opdracht en het tijdig bijwerken van lopende opdrachten, al dan niet door middel van een geautomatiseerd en/of gekoppeld systeem. Encasso voert de handelingen in beginsel geautomatiseerd uit en gaat hiermee door totdat de Opdrachtgever de status zelf heeft bijgewerkt. Encasso kan in geen enkel geval verplicht worden tot het accepteren van individuele incasso-opdrachten en kan zonder opgaaf van reden opdrachten weigeren.

4. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de openbare orde, de goede zeden, deze Overeenkomst en de voorwaarden en regels van Derden waarvan Encasso of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.

5. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden de volgende regels.

6. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt voor de facturatie en/of incasso van niet-bestaande, gefingeerde, ondeugdelijke dan wel vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis die in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

7. Indien Encasso enig onoorbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een Gebruiker, is Encasso gerechtigd om direct en zonder nadere aankondiging de toegangsgegevens van de Opdrachtgever en/of Gebruiker definitief of voor een door Encasso te bepalen tijd te blokkeren, de content en/of andere data te verwijderen en daardoor ook de lopende facturatie- en incassodossiers te beëindigen. Daarbij verliest de Opdrachtgever en/of Gebruiker al zijn of haar rechten met betrekking tot de Toepassingen, zonder dat de Opdrachtgever en/of Gebruiker recht hebben op schadevergoeding of compensatie. Encasso heeft in het geval van onoorbaar gedrag het recht de autoriteiten daarvan op de hoogte te stellen.

8. Indien Encasso enig onoorbaar gedrag constateert, van de Opdrachtgever dan wel van een Gebruiker, is Encasso daarnaast gerechtigd om de Overeenkomst te ontbinden zonder verdere voorafgaande waarschuwing en zonder tussenkomst van de rechter. Als minimale schadevergoeding is de Opdrachtgever in dat geval de nog niet door de Opdrachtgever aan Encasso betaalde vorderingen die voortvloeien uit de Overeenkomst over het lopende kalenderjaar aan Encasso verschuldigd. Eventuele betaalde vergoedingen worden niet door Encasso terugbetaald. Dit lid laat onverlet de mogelijkheid voor Encasso om de volledige schade op de Opdrachtgever te verhalen.

7. Gebruik van de Toepassingen

1. De Opdrachtgever krijgt uitsluitend van Encasso een gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-exclusief is. De hosting van de data wordt verzorgd door Encasso onder de voorwaarden als vermeld in de Overeenkomst.

2. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de meest recente versie(s) van de software op hun hardware. Zij dienen dus onder meer (maar niet uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen te downloaden en te installeren.

3. De Toepassingen worden continu ontwikkeld. Encasso heeft het recht frequent een nieuwe versie uit te brengen. De Opdrachtgever en de Gebruiker dienen zich regelmatig op de hoogte te stellen van de laatste versies van de Toepassingen. Updates of nieuwe versies dienen door de Opdrachtgever en de Gebruiker verplicht te worden gebruikt.

4. De Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de Opdrachtgever aangeleverde data voor het gebruik van de Toepassingen. De Opdrachtgever blijft tevens verantwoordelijk voor de data die hij aanlevert. Encasso heeft het recht de door de Opdrachtgever aangeleverde data te bewerken, op te slaan, te verveelvoudigen of te verwijderen voor zover Encasso dat nodig acht (ter vrije beoordeling van Encasso) voor de optimale werking van de Toepassingen. Encasso zal daarbij de gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.

5. Encasso kan niet hetzelfde serviceniveau aanbieden van haar Toepassingen en is niet aansprakelijk voor enige schade wanneer de Opdrachtgever of anderen gebruik maken van een ander besturingssysteem dan door Encasso aangegeven, een andere browser dan door Encasso aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op een andere wijze de aanbevelingen c.q. instructies van Encasso met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Toepassingen niet naleven.

8. Prijzen, betaling en opeisbaarheid

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen die door de overheid zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.

2. Opschorting van een verbintenis of verrekening door de Opdrachtgever is niet toegestaan. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen.

3. Als er een betalingsachterstand is (bijvoorbeeld doordat een automatische incasso niet mogelijk blijkt te zijn), heeft Encasso het recht het account van de Opdrachtgever tijdelijk of blijvend te blokkeren. Artikel 6 lid 7 en 8 is hier ook van toepassing. Per e- mail ontvangt de Opdrachtgever instructies over het kunnen voldoen van de vorderingen en wanneer het account van de Opdrachtgever weer geactiveerd wordt.

4. Onverminderd het in dit artikel sub 1, 2, 3 en 8 bepaalde, dient betaling van de aan Encasso verschuldigde vergoedingen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen de gestelde factuurtermijn. Na ommekomst van deze termijn is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

5. De Opdrachtgever kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen 14 dagen na datum van de factuur te worden gemaakt en ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.

6. Indien Encasso genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven, is de Opdrachtgever aan Encasso buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van het (restant)factuurbedrag, met een minimumtarief conform Wet Buitengerechtelijke Incasso Kosten.

7. Iedere betaling van de Opdrachtgever strekt, ongeacht andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever, eerst ter voldoening van de door de Opdrachtgever aan Encasso verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en/of gerechtelijke kosten en strekt vervolgens ter voldoening van de door de Opdrachtgever aan Encasso verschuldigde rente en strekt tenslotte ter voldoening van de oudst openstaande vordering.

8. Encasso is steeds gerechtigd aan haar verschuldigde vergoedingen te verrekenen met gelden die zij, uit welke hoofde ook, voor de betreffende Opdrachtgever onder zich heeft.

9. Tarieven en betaling door de debiteur

1. Er is/zijn geen basisvergoeding of administratiekosten verschuldigd.

2. Als vergoeding voor de dienstverlening van Encasso voor een buitengerechtelijk incassotraject komt aan Encasso toe:

i) de buitengerechtelijke incassokosten over het te incasseren bedrag berekend overeenkomstig de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK);

ii) de wettelijke rente overeenkomstig art. 6:119 BW respectievelijk de handelsrente overeenkomstig art. 6:119a BW over het te incasseren bedrag.

3. In het geval van een gerechtelijke procedure is aanvullend voor de dienstverlening van Encasso verschuldigd:

i) de met de Opdrachtgever op basis van een voorstel van Encasso overeengekomen variabele of vaste vergoeding voor de gerechtelijke fase;

ii) de rente over de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten, voor zover toegewezen;

iii) de door de deurwaarder of andere door Encasso voor de executie ingeschakelde derden, bij Encasso (eventueel) in rekening gebrachte kosten, indien en voor zover deze onverhaalbaar blijken op de debiteur;

iv) de door deurwaarder bij Encasso in rekening gebrachte afwikkelingskosten voor het dossier;

v) alle door Encasso aangegeven tarieven en of vergoedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld, exclusief omzetbelasting.

4. Onder geïncasseerd bedrag, waarover de sub 2 bedoelde vergoeding verschuldigd is, wordt mede verstaan:

i) betaling van het te incasseren bedrag of enig deel daarvan aan Opdrachtgever, dan wel een derde ten behoeve van Opdrachtgever;

ii) een tussen Opdrachtgever en debiteur overeengekomen andersoortige tegenprestatie, verrekening, retournering van geleverde goederen en/of het crediteren van enig te incasseren bedrag.

5. Iedere betaling door de debiteur aan Encasso of de door haar ingeschakelde deurwaarder strekt eerst ter voldoening van de buitengerechtelijke incassokosten, strekt vervolgens in mindering op de rente over de buitengerechtelijke incassokosten en de proceskosten en vervolgens in mindering op de over de hoofdsom verschuldigde (handels) rente en daarna op de hoofdsom.

6. Terstond na enige (deel)betaling/(deel) incasso zoals hiervoor sub 2 en 3 bedoeld, is de vergoeding voor de dienstverlening van Encasso opeisbaar.

7. Indien er in het buitengerechtelijke incassotraject sprake is van een faillissement of WSNP van de debiteur, of er anderszins sprake is van onverhaalbaarheid van het (verder) te incasseren bedrag, zulks ter uitsluitende beoordeling van Encasso, dan is de Opdrachtgever geen verdere kosten aan Encasso verschuldigd.

8. Indien de Opdrachtgever buiten Encasso om een betalingsregeling met de debiteur aangaat of een schikking treft, de opdracht intrekt, of na in gebrekestelling in zijn geheel niet meer op vragen c.q. berichten van Encasso reageert, zijn de hiervoor sub 2 i en ii omschreven vergoedingen terstond en in hun geheel verschuldigd aan Encasso als ware het te incasseren bedrag volledig betaald.

9. Betalingen door debiteur aan Encasso worden geacht bevrijdende betalingen te zijn, ook in geval van surséance of faillissement.

10. Encasso is gerechtigd haar tarieven of vergoedingen op ieder moment te wijzigen. Alsdan is de Opdrachtgever gerechtigd hetzij de overeenkomst (tussentijds) te beëindigen, hetzij de overeenkomst voort te zetten op basis van het nieuwe tarief.

10. Wijzigingen en aanpassingen

1. De Toepassingen van Encasso zijn continue in ontwikkeling. Encasso heeft het recht frequent wijzigingen in de inhoud en/of omvang van de Toepassingen aanbrengen. Encasso zal de Opdrachtgever hierover inlichten via de website van Encasso.

2. Encasso is gerechtigd om de prijzen eenzijdig aan te passen, waarbij de prijswijziging minimaal 40 dagen van tevoren wordt aangekondigd via mail. Deze prijswijzigingen gaan automatisch in.

11. Overmacht

1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Encasso naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdelijk op te schorten zonder dat de Opdrachtgever aanspraak op nakoming, schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden.

2. Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Encasso geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Encasso niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

12. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

1. Hoewel Encasso al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan Encasso niet garanderen dat de Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Opdrachtgever en/of Gebruiker dit wil gebruiken. Encasso spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar Encasso dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het tussen partijen bekende e-mailadres van Encasso, of, indien beschikbaar, een daarvoor door Encasso beschikbaar gesteld ticketsysteem.

2. Encasso is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden. Encasso zal zich inspannen dit zo veel als mogelijk te doen buiten de kantooruren.

13. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

1. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso geschiedt geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Opdrachtgever staat in voor de gerechtvaardigdheid van de aan Encasso opgedragen incassovorderingen en de juistheid en de volledigheid van de aan Encasso verstrekte informatie. Encasso is niet gehouden de gerechtvaardigdheid van de vordering of de juistheid van aan haar verstrekte informatie te controleren.

Encasso kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen (in en buiten rechte) van niet gerechtvaardigde vorderingen. Evenmin kan Encasso aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in bewerking nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor Encasso, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Nova Incasso of één van haar leidinggevende ondergeschikte(n).

2. De Opdrachtgever zal Encasso vrijwaren voor (eventuele) aanspraken van Derden die verband houden met de uitvoering van de Overeenkomst. Alle kosten en schade aan de zijde van Encasso daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever. Deze vrijwaringsverplichting geldt niet, wanneer de aanspraak van Derden het gevolg is van bewust roekeloos of opzettelijk handelen van Encasso.

3. Iedere aansprakelijkheid van Encasso is beperkt tot de directe schade, met uitsluiting van iedere vorm van gevolgschade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet ingeval van niet-of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting, en tot het bedrag van de aan Encasso toekomende vergoeding voor de betreffende opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Bij een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de over de laatste zes maanden verschuldigde vergoeding.

4. Encasso verstuurt alle stukken en bescheiden – waaronder ook bijvoorbeeld originele vonnissen en beschikkingen- per gewone post of digitaal. Encasso is niet aansprakelijk voor beschadiging, tenietgaan of zoekraken van stukken en bescheiden tijdens vervoer of verzending per post.

5. Encasso aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valutaverlies.

14. Intellectuele eigendomsrechten

1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen blijven berusten bij Encasso of bij de Derde van wie Encasso het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of Toepassingen aan de Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Encasso verleent hierbij aan de Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk is bepaald.

2. Indien Encasso door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gehouden Encasso in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Opdrachtgever gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan Encasso.

15. Levertijden

De door Encasso eventueel opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de Opdrachtgever Encasso derhalve -schriftelijk- in gebreke te stellen.

16. Toepasselijk recht en geschillen

1. De Overeenkomst en alle eventuele hieruit voortvloeiende overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Limburg, voor zover niet anders door de wet dwingendrechtelijk voorgeschreven.

17. Slotbepalingen

Na volledige afwikkeling van de opgedragen werkzaamheden, en/of bij het einde van de opdracht, draagt Encasso de aan haar door of zijdens de Opdrachtgever ter beschikking gestelde stukken wederom aan de Opdrachtgever over. Encasso heeft de bevoegdheid haar verplichting tot afgifte van alle onder haar berustende stukken op te schorten, totdat de Opdrachtgever aan al zijn/haar verplichtingen jegens Encasso, in het bijzonder ter zake van betaling van openstaande facturen, heeft voldaan.

Privacy voorwaarden

18. Algemeen

1. Indien Opdrachtgever en Encasso een separate (bewerkers)overeenkomst sluiten of hebben gesloten met betrekking tot privacy en het verwerken van persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit deze separate (bewerkers)overeenkomst van toepassing. Bij onverenigbaarheid of strijd met de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de separate (bewerkers)overeenkomst.

2. Encasso verwerkt binnen de Toepassingen uitsluitend in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens. Encasso wordt in geen geval aangemerkt als verantwoordelijke (in de zin van de Wbp) voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Voor zover er persoonsgegevens door de Opdrachtgever worden verwerkt in het kader van het gebruik van de Toepassingen, kan Encasso enkel en alleen worden aangemerkt als bewerker van persoonsgegevens.

3. Opdrachtgever dient te voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens, zoals (maar niet uitsluitend) Europese Verordeningen en de Wbp.

4. Encasso waarborgt dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacy voorwaarden plaatsvindt.

5. Indien Encasso door een Derde, waaronder ook (maar niet uitsluitend) overheidsinstanties worden begrepen, vanwege het niet naleven door de Opdrachtgever van de Overeenkomst of de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever, aansprakelijk wordt gesteld, dan wel enige sanctie, dwangsom of andere maatregel wordt opgelegd, is de Opdrachtgever gehouden Encasso te vrijwaren en de Opdrachtgever zal Encasso alle benodigde bijstand bieden in een eventuele procedure daaromtrent. Alle kosten en schade aan de zijde van Encasso daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

19. Duur, beëindiging en bewaartermijnen

1. Deze privacy voorwaarden zijn van toepassing indien Opdrachtgever gebruik maakt van de Toepassingen van Encasso.

2. Deze privacy voorwaarden gelden zolang Encasso ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt en is niet tussentijds opzegbaar.

3. Encasso kan afwijken van het in beide voorgaande leden bepaalde, voor zover ten aanzien van persoonsgegevens een wettelijke bewaartermijn zou gelden of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Opdrachtgever nakoming van zijn verbintenissen te bewijzen.

4. De accountgegevens en/of persoonsgegevens die gebruikt worden voor het actueel houden van de volledige accountgegevens mogen door Encasso minimaal zeven (7) jaar bewaard worden, dan wel langer indien het account nog geactiveerd is. Dit laat onverlet dat Encasso zich het recht voorbehoud om persoonsgegevens die voor de uitvoering van de dienst naar het oordeel van Encasso niet langer relevant zijn te verwijderen. Voorts zal Encasso accountgegevens en/of persoonsgegevens van Opdrachtgever binnen 30 dagen verwijderen indien Opdrachtgever Encasso hiertoe verzoekt.

5. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke administratie- en bewaarplicht van de data en persoonsgegevens die de Opdrachtgever ter beschikking stelt aan Encasso. De Opdrachtgever dient altijd een eigen kopie (bijv. back-up) van deze data en persoonsgegevens beschikbaar te hebben. Encasso heeft op dit gebied geen enkele verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het mogelijke verlies of de onbereikbaarheid hiervan.

6. Voor de Overeenkomst geldt een contractduur van onbepaalde tijd. Beide partijen hebben het recht deze overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

20. Onderwerp, type persoonsgegevens en verwerking doeleinden

1. Encasso zal ten behoeve van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerken. Encasso verwerkt in dit verband in ieder geval de volgende persoonsgegevens van debiteuren en/of klanten van Opdrachtgever:

i. naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, aanhef, debiteuren en factuurgegevens.

2. Encasso zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor de in lid 4 van dit artikel vastgestelde verwerkingsdoeleinden.

3. Encasso verwerkt de persoonsgegevens met als doel om:

1. a) tot betaling van de door Opdrachtgever via Encasso aangeboden vorderingen te kunnen komen; of

2. b) op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scoringswaarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;

3. c) een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;

4. d) teneinde de diensten als overeengekomen tussen Opdrachtgever en Encasso uit te kunnen voeren.

4. De door Encasso in opdracht van Opdrachtgever te verwerken persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, blijven eigendom van Opdrachtgever en/of de betreffende betrokkene.

21. Uitvoeringverwerking

1. Encasso is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke hij in het kader van de aangeboden diensten verwerkt onder de in deze privacy voorwaarden genoemde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Opdrachtgever en/of derden is Encasso uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

2. Encasso zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gekregen van Opdrachtgever en voldaan wordt aan wettelijke vereisten, geen persoonsgegevens verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben is verboden. Encasso stelt Opdrachtgever onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van alle geplande permanente of tijdelijke doorgiftes van persoonsgegevens naar een land buiten de EER en zal pas uitvoering geven aan de doorgifte(s) na schriftelijke toestemming van Opdrachtgever.

3. Encasso zal de persoonsgegevens betreffende Opdrachtgever gescheiden van de persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens derde partijen verwerkt opslaan en verwerken.

4. Encasso zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de op Encasso rustende verplichtingen op grond van de privacywetgeving, zoals Europese Verordeningen en de Wbp verwerken.

22. Beveiliging persoonsgegevens

1. Encasso past passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen neemt, die gezien de huidige stand der techniek en de daarmee gemoeide kosten overeenstemmen met de aard van de te verwerken persoonsgegevens, ter bescherming van de persoonsgegevens tegen verlies, onbevoegde kennisname, verminking of onrechtmatige verwerking, alsmede om de (tijdige) beschikbaarheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

2. Partijen erkennen dat beveiligingseisen voortdurend veranderen en dat een effectieve beveiliging, frequente evaluatie en regelmatige verbetering van verouderde beveiligingsmaatregelen vereist is. Encasso zal daarom de veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen voortdurend evalueren en indien nodig verscherpen, aanvullen of verbeteren om te blijven voldoen aan haar verplichtingen.

23. Meldplicht datalekken & monitoring

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht datalekken zal Encasso Opdrachtgever daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk informeren.

2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.

3. Opdrachtgever zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere derden waaronder de Autoriteit persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten. Het is Encasso niet toegestaan rechtstreeks informatie te verstrekken over een datalek of andere incidenten aan betrokkenen of andere derde partijen, behoudens voor zover Encasso daartoe wettelijk verplicht is of toestemming heeft verkregen van de Opdrachtgever.

24. Geheimhouding

1. Op alle persoonsgegevens die Encasso van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van de Overeenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

2. Encasso zorgt ervoor dat zijn personeel gebonden is aan de in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht.

3. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze privacy voorwaarden, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

4. Encasso is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten van opdrachten, mits de uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele opdrachtgever, aan te wenden voor statische of vergelijkende doeleinden.

25. Rechten van betrokkenen

1. Encasso verleent medewerking aan Opdrachtgever om na goedkeuring van en in opdracht van Opdrachtgever:

1. a) betrokkenen toegang te laten krijgen tot de hun betreffende persoonsgegevens;

2. b) persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren;

3. c) aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn, indien zij incorrect zijn (of, ingeval Opdrachtgever het er niet mee eens is dat persoonsgegevens incorrect zijn, het feit vast te leggen dat de betrokkene zijn/haar persoonsgegevens als incorrect beschouwt).

2. Encasso verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan Opdrachtgever om de op haar rustende verplichtingen onder de Wet bescherming persoonsgegevens of andere toepasselijke wetgeving op het gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de nakoming van deze verplichtingen rust volledig en uitsluitend bij Opdrachtgever. De kosten verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen van Encasso inbegrepen en komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

26. Inschakelen van en delen van persoonsgegevens met derden

1. Encasso is gerechtigd bij de verwerking van de persoonsgegevens derden in te schakelen indien:

a) Encasso dit vooraf schriftelijk heeft aangekondigd; of

b) Encasso hier toestemming van Opdrachtgever voor heeft gekregen; of

c) indien het inschakelen van Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de opdracht en/of de uitvoering van deze voorwaarden.

2. Encasso draagt ervoor zorg dat de betreffende derde(n) tenminste dezelfde verplichtingen op zich neemt als opgenomen voor Encasso in deze privacy voorwaarden.

3. Voor het correct uitvoeren van de diensten, schakelt Encasso derden in en deelt Encasso de in opdracht van Opdrachtgever vergaarde persoonsgegevens met in ieder geval (maar niet uitsluitend) deurwaarders, hostingpartners en postverwerkers.

4. Indien de derde die Encasso wil inschakelen buiten de EER is gevestigd, waarborgt Encasso, onverminderd het voorgaande lid, dat deze derde een passend niveau van bescherming en veiligheid van persoonsgegevens waarborgt in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

5. Encasso is jegens Opdrachtgever verantwoordelijk voor de door haar ingeschakelde derde(n).

6. In het geval Opdrachtgever Encasso verzoekt om een specifieke koppeling in een systeem van een derde aan te brengen en Encasso daarvoor een derde inschakelt, is het bepaalde in dit artikel niet van toepassing en is Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit direct dan wel indirect voortvloeit.

7. Encasso kan tevens persoonsgegevens aan Derden verstrekken op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of rechterlijke macht of in verband met een wettelijke verplichting de gegevens aan een Derde dient te verstrekken.